Jurídic

Dret civil, lloguers, compra venda, traspassos, permutes, reclamació morosos i impagats, procés monitori… Dret successions i donacions, herències, testaments, donacions… Transmissions patrimonials… Dret matrimonial, separacions, divorcis, conflictes familiars… Dret estrangeria, tràmit expedients estrangeria, nacionalitats… Dret laboral, demanda i reclamació salaris, comiats, mobilitat funcional; reclamació prestacions, incapacitat permanent… Dret fiscal i mercantil, constitució, transformació, dissolució i liquidació societats, societat limitada, societat civil… contractes mercantils… Dret administratiu, recurs i tràmit multes i sancions, cancel·lació antecedents penals, policials… Procediment contenciós-administratiu Procediment econòmic-administratiu Assistència i representació notaria, registres, administracions… Assistència i representació judicis i declaracions Jutjats de Tortosa o Terres de l’Ebre, Tarragona, Barcelona o diferents demarcacions territorials… Assistència al detingut davant els diferents cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra, Policia…